X

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ.

Utolsó módosítás: 2018 július 3.

Ahhoz, hogy a weboldalt és a hozzá tartozó rendszert interaktív módon működtetni tudjuk, el kell tárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. Ez apró fájlok, úgynevezett sütik segítségével történik. A sütik kisméretű fájlok, amelyek az Ön által használt számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről. Az Ön webes böngészője ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait (például a felhasználói preferenciákat).

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Adatkezelő az adatkezelési és adatvédelmi szabályainak kialakításakor figyelembe vette a hatályban lévő jogszabályokat,különös tekintettel: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR-ról szóló rendelet), a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 2008.évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, a 2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, az 1998.évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981.január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről rendelkezéseit.

Az Adatkezelő az adatkezelés során tiszteletben tartja az érintettek magánszféráját, és az információs önrendelkezési jogát.

Néhány fogalom a törvényi meghatározás alapján:

Érintett: meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
Hozzájárulás: az érintett önkéntesen és határozottan kinyilvánítja akaratát, és ezzel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Mindez a megfelelő tájékoztatáson alapul.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozatban kéri személyes adatainak kezelésének megszüntetését, illetve törlését
Adatkezelő: Laukó Brigitta egyéni vállalkozó. 1186 Budapest, Csáth Géza utca 1. Adószám: 66614346-1-43
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, így különösen felvétele, gyűjtése, rendszerezése, rögzítése, megváltoztatása, tárolása, lekérdezése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala, továbbítása, összekapcsolása és összehangolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adattovábbítás: ha az adatokat meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges
Adatfeldolgozás: technikai feladatok elvégzése, melyek az adatkezelési műveletekhez kapcsolódnak, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, ha a technikai feladatot az adatokon végzik
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi
Adatállomány: azon adatok összessége, melyeket egy nyilvántartásban kezelnek
Ügyfél: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki szerződéses kapcsolatban áll a Társasággal és számára szolgáltatást nyújt;
Kapcsolattartó: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az ügyféllel, de az ügyfél szolgáltatásaihoz, személyes adataihoz különböző jogköröket birtokol:

  • Technikai kapcsolattartó
  • Adminisztratív kapcsolattartó
  • Pénzügyi kapcsolattartó

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet , aki vagy amely nem azonos az adatfeldolgozóval, az adatkezelővel vagy az érintettel.

A https://serenityteam.hu weboldalt üzemeltető Laukó Brigitta ev., mint adatkezelő az internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján a felhasználók személyes adatait felhasználja.

Az adatkezelés legfontosabb elvei

Az adatok kezelésének és felvételének törvényesnek és tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, mely elengedhetetlen az adatkezelés céljának megvalósulásához. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig és mértékben kezelhető.

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§(1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes és határozott hozzájárulása.

Az adatkezelés célja

Adatkezelésünk célja, hogy a serenityteam.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásokat biztosítani tudjuk pl.: a számunkra emailben, vagy más úton megküldött ajánlat kérésekre válaszoljunk, ajánlatot adjunk, és megrendelőinket kiszolgáljuk. Valamint Ügyfeleink részére szolgáltatásokat biztosítsunk.

A kezelt adatok és érintettek köre

A szolgáltatásokhoz köthető adatkezelés céljait és szabályait az ügyfél a szolgáltatási szerződésekben ismerheti meg.

A weboldalon ajánlat adás céljából a következő adatokat gyűjtjük: Név, E-mail cím, Hol talált ránk? (4 lehetséges válasz) és telefonszám, valamint az ajánlat kérés egyedi részletei, amelyet a szöveg mezőben az Érintett ad meg.

Az adatvédelmi tájékoztató által meghatározott adatkezelési időtartam

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a munkamenet azonosítók (Session ID-k) az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 30 napon belül törli. Ezt az igényt az info@serenityteam.hu e-mail címen lehet bejelenteni. Az ajánlatkéréseket, amint azokat megválaszoltuk 1 éven belül töröljük.

Az adatfeldolgozók köre

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki. Kivételt képez, kizárólag könyvelés céljából az adatkezelő a következő adatfeldolgozó félnek ad át könyveléshez szükséges adatokat:

Tomozi Ferencné
1183 Budapest, Alpár utca 38
Asz: 42793584-1-43

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó is törvényi kötelességből továbbíthatja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

Adat életút, adatok törlése

A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról az info@serenityteam.hu e-mail címen az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. Az ajánlatkéréskor megadott adatokat, amennyiben megrendelés nem történt, az adatkezelő 2 év elteltével törli.

A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 30 napon belül törli. Ezt az igényt az info@serenityteam.hu e-mail címen kérjük bejelenteni. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem minden adatot áll módunkban törölni, különösképpen azon megrendelések, tranzakciók és szerződések adataira tekintettel, amiket különböző hatóságok évek múltán is kérhetnek az adatkezelőtől. PL. NAV számlázás, szerződéses viszonyok, stb.

A serenityteam.hu weboldal az

EU-SALESMAN Kft
1137 Budapest, Katona József utca 15.
www.eusalesman.hu
Adószám: 23706738-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-974508

szerverén található. Az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket teszünk.

Az adatok fizikai tárolása:
1138 Budapest, Váci út 188. III emelet. – Drávanet Zrt szerverterem
Google szerverei – Biztonsági mentések
Amazon szerverei – Biztonsági mentések
Gmail.com - Levelezés

Az adatkezelő felelősséget vállal azért, hogy a személyes adatok csak a cél eléréséig kerülnek felhasználásra, ezen céloktól eltérő célokra nem használja fel a beazonosításra alkalmas adatokat. Rendszerünk kizárólag statisztikai célból, összesített formában használja fel a begyűjtött adatokat, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosításra alkalmas más adatát semmilyen formában nem tartalmazza.

Technikai folyamatok automatikus eredményeként a felhasználó külön nyilatkozata nélkül a szolgáltatás igénybevételekor (belépéskor, kilépéskor) számítógépének adatai automatikusan rögzülnek. Ezek az adatok más személyes adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az automatikusan rögzített adatok csak statisztikai célokra, rendszerfejlesztésre használhatók. Ezeket az adatokat más célokra felhasználni nem lehet. Harmadik fél részére átadni ezen adatokat, kizárólag az érintett hozzájárulása esetén lehetséges. Hatóság részére a jogszabályban rögzített és indokolt esetben adja át cégünk az adatokat, miután hitelt érdemlően indokolja és alátámasztja az adatok kiadásának szükségességét. A törvényben meghatározott esetben (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 6.§ (5) bekezdés ) az adatkezelő az érintett további külön hozzájárulása nélkül, és az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti annak személyes adatait.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének utólagos jóváhagyása vagy beleegyezése nem szükséges.

Nagyon fontos, hogy gondoskodjanak jelszavuk megfelelő titokban tartásáról, mivel a felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért illetve tranzakcióért, melynek során jelszava felhasználásra került. Nem áll fenn az előbb említett felelősség, ha a felhasználó jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy kezébe. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, és/vagy az esetleges üzleti vagy magán természetű információk elvesztéséből vagy a szolgáltatás leállásából eredő vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

A felhasználó adatai megadásával kifejezetten és önkéntesen, előzetesen, egyértelműen hozzájárulhat, hogy az Adatkezelő a felhasználó részére üzenetet küldjön, vagy telefonhívást kezdeményezzen. Az Adatkezelő nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás megadásakor az adatok valósak illetve helytállóak. A hozzájárulását, az adatkezelést bármikor vissza lehet vonni. Az Adatkezelő vállalja, hogy az adattörlést haladéktalanul elvégzi, a visszavonást követően a felhasználó részére több üzenetet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait, melyek alól kivételt képeznek a szerződésben rögzített adatok és esetlegesen szerződésben rögzített kötelező értesítések. Üzenetként csak az ajánlatkérésre/megkeresésekre válaszolunk, illetve a szolgáltatási szerződésben rögzített szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat küldjük.

A személyes adatok kezelése mindaddig marad fenn (addig kezelhetőek az adatkezelő részéről), amíg az érintett kifejezetten nem kéri adatai kezelésének megszüntetését. A kapott adatok, amennyiben szolgáltatás megrendelés nem történik, 2 év után törlésre kerülnek. Személyes adatok szerződések okán könyvelésünk céljára az ahhoz szükséges mértékig törvény által előírt módon és ideig történik. Pl nem törölhetőek számlák, rendelések példányai, mert azokat évek múltán is kérhetik tőlünk a Magyar Kormány által kijelölt szervezetek.

Az ügyfelek jogai és érvényesítésük

Személyes adattal kapcsolatban az Ügyfél kérhet:

Tájékoztatást a kezelt adatok köréről, törlést, helyesbítést, zárolást.

Az érintettnek bármikor joga van, hogy az adatainak kezelését megtiltsa. Írásbeli nyilatkozatban kérheti személyes adatainak törlését, melyet az info@serenityteam.hu e-mail címen kezdeményezhet. Az adatkezelő az írásbeli nyilatkozat beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül elvégzi az adatok törlését.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az ügyfél tájékoztatását csak az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az ügyfél vagy mások jogainak védelme érdekében tagadhatja meg. Az Adatkezelő köteles az ügyféllel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről. Az adatkezelő tájékoztatást köteles adni- az általa kezelt- az érintett személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, valamint- ha az adatokat továbbítják-az adatkezelés jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatást csak írásbeli kérésre adunk ki. Amennyiben e-mailben kér tájékoztatást az érintett, hiteles e-mail címnek a regisztrált e-mail címről küldött levelet tekintjük. Vállalkozásunk a kézhezvételtől a lehető legrövidebb idő alatt közérthető formában válaszol az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre, ami legfeljebb 30 napos határidőre történhet.

Kézhezvétel időpontjának e-mail esetén minden esetben az elküldést követő első munkanapot tekintjük!
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy adatkezelési szabályzatát bármikor módosítsa. A megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik a felhasználók, amennyiben továbbra is igénybe veszik szolgáltatásainkat, beleegyezésük kikérésére a továbbiakban nincs szükség. Ezen oldal tetején mindig közzé tesszük az utolsó módosítás idejét. Kérjük rendszeresen látogasson vissza erre az oldalra és győződjön meg, hogyan biztosítjuk adatainak védelmét.

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Ha az érintett úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel: +36 (1) 319-14-00.

Az érintett regisztrációjával, megrendelésének rögzítésével, illetve oldalaink böngészésével hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti felhasználásához. Valamint elfogadja az általános szerződési feltételeket, cégünk adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát, vásárlási és fizetési feltételeinket, illetve minden olyan feltételt, amit szolgáltatásaink használatához rögzítettünk.